Tämä on Mirrikaupan henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 24.5.2018. Viimeisin muutos 24.4.2022.


1. Rekisterinpitäjä
Mirrikauppa
Hapsukatu 1 A 1, FI-20660 Littoinen, Finland
Y-tunnus: 1751740-1

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Petteri Mäntysaari
[email protected]
045 7874 4747

3. Rekisterin nimi
Rusettiverkkokaupan asiakastiedot Woocommerce -verkkokauppasovelluksen tilausarkistossa.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterissä ylläpidetään Mirrikaupan asiakkaiden yhteystietoja yhteydenpitoa ja tilausten toimitusta varten sekä yritysten hallinnoinnin kannalta tarpeellisia tietoja. EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on
-henkilötietolain 8 §:ssa säädetty: rekisteröidyn yksiselitteisesti antama suostumus.

5. Rekisterin tietosisältö
Kustakin henkilöstä (Asiakas):
– Nimi
– Osoite
– Matkapuhelinnumero
– Sähköpostiosoite
– Palvelun käyttöön liittyvät lokitiedot, joita voidaan käyttää vikatilanteiden selvittämisessä.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteröiden itsensä tai alaikäisen henkilön tapauksessa tämän huoltajan antamat / tallentamat tiedot.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto
Rekisterinpitäjänä toimiva Mirrikauppa ei luovuta palvelun tietoja edelleen. Tietoja käytetään ainoastaan laskutukseen, Asiakkaan ja Yhteyshenkilön väliseen viestintään sekä valmiiden tuotteiden postitukseen.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Kts. edellinen kohta.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Sähköinen tilausarkisto säilytetään palvelimella Suomessa lukitussa ja valvotussa konesalissa.

Sähköisiin järjestelmiin pääsy:
Woocommerce -verkkokauppasovellus
Petteri Mäntysaari

10. Tarkastusoikeus
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

11. Oikeus vaatia tietojen korjaamista
Kts. edellinen kohta. Suomen kirjanpitolain vaatimaa tietoa (Kirjanpidon perusteena olevat tositteet) tulee säilöä 6 vuotta.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

– Osoite
– Matkapuhelinnumero
– Sähköpostiosoite
– Palvelun käyttöön liittyvät lokitiedot, joita voidaan käyttää vikatilanteiden selvittämisessä.